هتل بیمارستان گاندی

درمانی
هتل بیمارستان گاندی
Location
تهران - خیابان گاندی جنوبی
Employer
بیمارستان گاندی
Area
2000 مترمربع
Execution Time
1390
هتل بیمارستان گاندی

پروژه هتل بیمارستان گاندی واقع در خیابان گاندی جنوبی تهران، در سال 1390 توسط شرکت مهندسین و مشاوره اسپو طراحی و اجرا شد.

 

https://gandhihospital.ir/