آقای شجاعی

مسکونی
آقای شجاعی
مکان
تهران
کارفرما
آقای شجاعی
مساحت
180
سال اجرا
1399