پروژه ها

مسکونی
مکان: تهران
سال اجرا: 1399
کارفرما: آقای شجاعی
مسکونی
مکان: لواسان
سال اجرا: 95
کارفرما: دکتر مرتضوی
مسکونی
مکان: تهران- چیتگر
سال اجرا: 95
کارفرما: مهندس سلیمانی
مسکونی
مکان: تهران
سال اجرا: 1399
کارفرما: آقای رضایی
مسکونی
مکان: تهران
سال اجرا: 1399
کارفرما: آقای رضاخو
مسکونی
مکان: تهران - بلوار کمالی
سال اجرا: 1397 - 1394
کارفرما: مهندس نامداری
مسکونی
مکان: تهران
سال اجرا:
کارفرما: آقای مصفایی
مسکونی
مکان: تهران - مهرآباد
سال اجرا: 1397 - 1398
کارفرما: آقای ارفعی
مسکونی
مکان: تهران
سال اجرا: 1394 - 1395
کارفرما: آقای مظاهری
مسکونی
مکان: نائین
سال اجرا: 1396 - 1397
کارفرما: آقای رضایی